Archaeological monument: Vysokoje

Region: Krasnoyarsk Region